สารพันปัญหา

1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : คำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ ( Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่ )

1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อได้ที่ 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 รพ.ปัตตานี
เลขที่ 2 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร. 073-711010 ต่อ 8751 8754 8755
ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ : ให้ผู้สมัครสอบขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในสมัคร (ข้อมูลนอกเหนือจากข้อ 1) พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่ายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
3. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุลหลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐาน พร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
4. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 5 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็ปไซต์ https://pattanihos.thaijobjob.com/
5. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึง เมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1.ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน

2.Krungthai NEXT ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการ Krungthai NEXT แล้ว สามารถชำระเงินโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ปรากฎอยู่ในแบบฟอร์มการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ การรับสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  
6. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย
ค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ https://pattanihos.thaijobjob.com/
8. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินเมื่อไร
คำตอบ : โรงพยาบาลปัตตานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และสถานที่สอบผ่านเว็บไซต์ https://pattanihos.thaijobjob.com/ วันที่ 17 สิงหาคม 2565
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลปัตตานี โทร. 073-711010 ต่อ 8751 8754 8755 ในเวลาราชการ 
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ LineID : @Thaijobjob