สารพันปัญหา
คำตอบ : คำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ ( Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่ )

1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อได้ที่ 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 รพ.ปัตตานี
เลขที่ 2 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร. 073-711010 ต่อ 8751 8754 8755
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
คำตอบ : ให้ผู้สมัครสอบขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในสมัคร (ข้อมูลนอกเหนือจากข้อ 1) พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่ายื่นในวันสอบสัมภาษณ์
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุลหลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำ หลักฐาน พร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็ปไซต์ https://pattanihos.thaijobjob.com/
คำตอบ : ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 ธันวาคม 2565 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1.ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน

2.Krungthai NEXT ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการ Krungthai NEXT แล้ว สามารถชำระเงินโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ปรากฎอยู่ในแบบฟอร์มการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ การรับสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว  
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย
ค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ https://pattanihos.thaijobjob.com/
คำตอบ : โรงพยาบาลปัตตานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และสถานที่สอบผ่านเว็บไซต์ https://pattanihos.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลปัตตานี โทร. 073-711010 ต่อ 8751 8754 8755 ในเวลาราชการ 
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ LineID : @Thaijobjob